The Happy Flag


文: 香港在丹麥 – Hong Konger i Danmark

丹麥人有幾愛國?由一踏出哥本哈根機場就感受到。丹麥人習慣去機場接機既時候都會帶埋國旗,所以當一步出機場大堂都會見到個丹麥國旗海!就連丹麥可口可樂都用左依個現象做左個marketing campaign 叫做 The Happy Flag

除左接機之外,丹麥人係慶祝生日既時候都會用丹麥國旗。佢地會將國旗插滿係花園,同埋蛋糕上(遲D會講有關丹麥生日習俗)。如果係餐廳慶祝的話,餐廳都會將一枝迷你國旗放係枱上。

丹麥國旗丹麥文叫做Dannebrog,意思為「丹麥人的旗」。丹麥國旗歷史久遠,係世界上第一面“國旗”,也對其他很多國家,特別是北歐國家的北歐十字國旗設計起了重大影響。

_____________________________________________________________________________Inline image 3

Inline image 2

Inline image 4

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s